Προμήθειες του Δημοσίου

 

Προμήθειες του Δημοσίου

Προμήθειες του Δημοσίου – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας.

Αντιμετώπιση όλων των νομικών θεμάτων κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύναψης και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών, σύνταξη προσφορών, εγγυητικές επιστολές, έλεγχος σχεδίου σύμβασης, διοικητικές προσφυγές, προδικαστική προσφυγή, ασφαλιστικά μέτρα, δικαστική εν γένει προστασία, αξίωση αποζημίωσης, ποινικές ρήτρες, συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ) κλπ.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!