Άρθρο 2 - Ατομικός φάκελος αξιωματικού

Άρθρο 2
Ατομικός φάκελος αξιωματικού
1. Ο ατομικός φάκελος περιέχει τα έγγραφα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του αξιωματικού και τα οποία είναι τα εξής:
α. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός μητρώου και λοιπά στοιχεία οικογενειακής κατάστασης.
β. ΠΔ ονομασίας του σε αξιωματικό καθώς και τα λοιπά ΠΔ και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τη σταδιοδρομία του.
γ. Στρατολογικά στοιχεία.
δ. Οι θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει ο αξιωματικός.
ε. Παραπεμπτικές διαταγές ενώπιον Ανακριτικών Συμβουλίων και αποφάσεις των Συμβουλίων αυτών.
στ. Καταστατικές και συνήθεις πειθαρχικές ποινές με τα αιτιολογικά τοuς.
ζ. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η άσκηση ποινικής δίωξης.
η. Αποφάσεις δικαστηρίων οιασδήποτε δικαιοδοσίας και αμετάκλητα αθωωτικά Βοuλεύματα Δικαστικών Συμβουλίων.
θ. Άδειες εκπαίδεuσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και σχετικές διαταγές.
ι. Εκθέσεις επίδοσης σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης, καθώς και εκθέσεις επίδοσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδεuσης. Αντίγραφα πτυχίων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ξένων γλωσσών.
ια. Προτάσεις και απονομές διαμνημονεύσεων και ηθικών αμοιβών.
ιβ. Εκθέσεις Ικανότητας και Σημειώματα Αποδόσεως ή Φύλλα Ποιότητας που έχουν σuνταχθεί υπό το προ της ισχύος του Ν. 2439/96 και του ΝΔ 178/69 καθεστώς.
ιγ. Εκθέσεις και Σημειώματα Αξιολόγησης.
ιδ. Ειδικές Εκθέσεις Αποστρατείας.
ιε. Εκθέσεις Πολεμικής Δράσης.
ιστ. Πίνακες Κρίσεων και Επανακρίσεων και αποφάσεις Συμβουλίων Κρίσεων, Προαγωγών και Επανακρίσεων.
ιζ. Αποδεικτικά κοινοποίησης δυσμενών κρίσεων.
ιη. Προσφυγές επί δυσμενών κρίσεων.
ιθ. Αιτήσεις παραιτήσεων ή αποστρατειών και αποφάσεις επ` αυτών.
κ. Αναφορές που αφορούν προσωπικά θέματα.
κα. Στοιχεία υγιεινής κατάστασης.
2. Οι ατομικοί φάκελοι τηρούνται και ενημερώνονται από τους παρακάτω:
α. Του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από τον ΥΕΘΑ.
β. Των Αρχηγών των Κλάδων ΕΔ, του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Δκτού ΣΕΘΑ από τον Α/ΓΕΕΘΑ.
γ. Των Αντιστρατήγων Διοικητών 1ης Στρατιάς, ΑΣΔΕΝ, Β` ΣΣ και ΣΔΑ, του ΓΕΠΣ και των Υπαρχηγών του ΓΕΣ από τον Α/ΓΕΣ. Των Αντιστρατήγων Διοικητών ΣΣ από το Διοικητή Στρατιάς.
δ. Των Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων από τον Α/ΓΕΝ και τον Α/ΓΕΑ, αντίστοιχα.
ε. Των αξιωματικών `Οπλων του ΣΞ από τις οικείες Διευθύνσεις `Οπλων του ΓΕΣ, με εξαίρεση τους ατομικούς φακέλους των Διευθυντών των Διευθύνσεων `Οπλων του ΓΕΣ, των Διευθυντών του Α` και του Δ` Κλάδου του ΓΕΣ και του Διευθυντού της ΓΥΣ, οι οποίοι τηρούνται από τον ΑΥ/ΓΕΣ.
στ. Των αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ από τις οικείες Διευθύνσεις Σωμάτων του ΓΕΣ, με εξαίρεση τους ατομικούς φακέλους των Διευθυντών των Διευθύνσεων Σωμάτων του ΓΕΣ και των Διευθυντών του Β` και του Γ Κλάδου του ΓΕΣ, οι οποίοι τηρούνται από τον ΒΥ /ΓΕΣ, τους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών του Γεωγραφικού Σώματος οι οποίοι τηρούνται από τη Διεύθυνση Μηχανικού του ΓΕΣ και τους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών Φροντιστών και Αρχιτεχνιτών `Οπλων, οι οποίοι τηρούνται από τις οικείες Διευθύνσεις `Οπλων του ΓΕΣ.
ζ. Των Αρχιπλοιάρχων και των Ταξιάρχων της ΠΑ από τους Υπαρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας, αντίστοιχα.
η. Των αξιωματικών του ΠΝ από τον βαθμό του Σημαιοφόρου μέχρι και τον βαθμό του Πλοιάρχου από τη Διεύθυνση Διοικήσεως και Σταδιοδρομίας του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3), με εξαίρεση τον ατομικό φάκελο του Διευθυντού ΓΕΝ/Β3 που τηρείται από το Διευθυντή Β` Κλάδου ΓΕΝ.
θ. Των αξιωματικών της ΠΑ από τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού μέχρι και τον βαθμό του Σμηνάρχου από τη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Β4), με εξαίρεση τον ατομικό φάκελο του Διευθυντού ΓΕΑ/Β4 που τηρείται από τον Διευθυντή Β` Κλάδου ΓΕΑ.
ι. Των αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ, με εξαίρεση τους ατομικούς φακέλους των Διευθυντών των Διευθύνσεων που τηρούνται από τον Υ/ΓΕΕΘΑ.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!