Άρθρο 3 - Ατομικό βιβλιάριο μητρώου

Άρθρο 3
Ατομικό βιβλιάριο μητρώου
1. Το ατομικό βιβλιάριο μητρώου κάθε αξιωματικού τηρείται και ενημερώνεται από τη Μονάδα στην οποία υπηρετεί αυτός, και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός μητρώου, οικογενειακά και στρατολογικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία που αφορούν τη προέλευση, την ακαδημαϊκή μόρφωση και τη γνώση ξένων γλωσσών.
β. Τη χρονολογία απόκτησης βαθμών και τις αντίστοιχες διαταγές.
γ. Τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησε ο αξιωματικός, χρονολογικά.
δ. Επιδόσεις στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης καθώς και στις διάφορες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.
ε. Προτάσεις και απονομές ηθικών αμοιβών και διαμνημονεύσεων.
στ. Ειδικές καταστάσεις στις οποίες τέθηκε ο αξιωματικός.
ζ. Παραπομπές σε Ανακριτικά Συμβούλια και αποφάσεις των Συμβουλίων αυτών.
η. Συνήθεις πειθαρχικές και καταστατικές ποινές.
θ. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η άσκηση ποινικής δίωξης, αμετάκλητα αθωωτικά Βουλεύματα Δικαστικών Συμβουλίων και αποφάσεις δικαστηρίων οιασδήποτε δικαιοδοσίας.
ι. Όλες τις άδειες οι οποίες του έχουν χορηγηθεί.
ια. Αποτελέσματα σωματικών δοκιμασιών.
ιβ. Στοιχεία που αφορούν τη πολεμική δράση.
2. Τα παραπάνω στοιχεία για τους αξιωματικούς του ΠΝ τηρούνται στον φάκελο μητρώου από την αρμόδια Δ/νση του ΓΕΝ.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!