Άρθρο 6 - Αξιολογών, γνωματεύων, όργανο οριστικής αξιολόγησης του προσφεύγοντος

Άρθρο 6
Αξιολογών, γνωματεύων,
όργανο οριστικής αξιολόγησης του προσφεύγοντος
1. Ο Διοικητής, Κυβερνήτης ή Διευθυντής κάθε αξιωματικού καλείται "αξιολογών". Ο προϊστάμενος του αξιολογούντος, εφόσον υπάρχει, καλείται "γνωματεύων".
2. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν ο αξιολογών ή ο γνωματεύων να είναι νεότερος του αξιολογουμένου ή πρόσωπο το οποίο δεν έχει στρατιωτική ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος, λόγω της τοποθετήσεώς του ή λόγω της υπηρεσίας η οποία του έχει ανατεθεί, έχει ως άμεσο προϊστάμενο πρόσωπο το οποίο δεν έχει στρατιωτική ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό συντάσσει για τον υφιστάμενό του αξιωματικό άτυπο σημείωμα αποδόσεως, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά στην απόδοσή του κατά την άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία και το οποίο διαβιβάζει σε σφραγισμένο φάκελο στον αξιολογούντα του υφισταμένου του αξιωματικού.
3. Με αποφάσεις, "οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του Α/ΓΕΕΘΑ, για τους αξιωματικούς που ανήκουν στο ΓΕΕΘΑ ή σε μονάδες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται απ` αυτό, και των Αρχηγών των ΓΕ των Κλάδων, για τους αξιωματικούς που ανήκουν σε κάθε Κλάδο ή σε μονάδες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από τον αντίστοιχο Κλάδο, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ και των Ανωτάτων Συμβουλίων των Κλάδων, αντίστοιχα, καθορίζονται οι αξιολογούντες, οι γνωματεύοντες, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την υποβολή και τήρηση των ατομικών εγγράφων των αξιωματικών. Με τις παραπάνω αποφάσεις των Αρχηγών των ΓΕ των Κλάδων καθορίζονται οι αξιολογούντες και γνωματεύοντες και για τους αξιωματικούς που υπηρετούν στη Γ ΔΕ, το ΕΠΥΕΘΑ, τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας - `Ερευνας και Τεχνολογίας (άρθρο 20 Ν. 2641/98, ΦΕΚ Α` 211), καθώς και σε οποιονδήποτε άλλη υπηρεσία, νομικό πρόσωπο, φορέα ή οργανισμό, του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
4. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος, η οριστική αξιολόγηση γίνεται από τον προϊστάμενο του γνωματεύοντα ο οποίος ονομάζεται "β` γνωματεύων". Στις περιπτώσεις που ο αξιολογών ή ο γνωματεύων ή ο προϊστάμενος του γνωματεύοντος είναι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ή Αρχηγός Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπεται γνωμάτευση, η οριστική αξιολόγηση γίνεται από μεν το ΣΑΓΕ, προκειμένου περί των Αντιστρατήγων και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και προκειμένου περί των Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων και των ανωτάτων αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, από δε τα Ανώτατα Συμβούλια Βασικής Συνθέσεως των Κλάδων, προκειμένου περί των αξιωματικών των λοιπών βαθμών. Η οριστική αξιολόγηση των κατώτερων και ανώτερων αξιωματικών Κοινών Σωμάτων γίνεται σε κάθε περίπτωση από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων (ΣΠΚΣ).
5. Η οριστική αξιολόγηση του προσφεύγοντος γίνεται ακόμη και αν δεν έχει μεσολαβήσει γνωμάτευση.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!