Άρθρο 7 - Ελαττώματα, αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων

Άρθρο 7
Ελαττώματα, αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων
1. Η κλίμακα βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων είναι η εξής:
Εξαίρετος: 90 -100 %
Λίαν Καλός: 80 - 89 %
Καλός: 60 -79 %
Μέτριος: 40 - 59 %
Απαράδεκτος: 0- 39 %
2. Από τα ουσιαστικά προσόντα:
α. Τα σωματικά, διανοητικά και ψυχικά, βαθμολογούνται αριθμητικά.
β. Τα διοικητικά και επαγγελματικά βαθμολογούνται αριθμητικά, η δε βαθμολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
γ. Τα ηθικά δεν βαθμολογούνται, περιγράφεται όμως αιτιολογημένα η κτήση ή η έλλειψή τους με αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία.
δ. Από τα ειδικά προσόντα, οι μεν τυχόν ιδιαίτερες κλίσεις και επιδόσεις των αξιωματικών που μπορούν επωφελώς να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία, περιγράφονται, τα δε ναυτικά και πτητικά προσόντα για τους αξιωματικούς του ΠΝ και της ΠΑ, αντίστοιχα, καθώς και τα πτητικά προσόντα για τους αξιωματικούς χειριστές αεροσκαφών και ελικοπτέρων του ΣΞ και του ΠΝ, αντίστοιχα, βαθμολογούνται αριθμητικά.
ε. Για τους Ιπταμένους της ΠΑ, από τα πτητικά προσόντα βαθμολογείται ιδιαίτερα η πτητική διαθεσιμότητα με ανάλογη βαθμολογία κάτω του 79% όταν πρόκειται για αξιωματικούς οι οποίοι για λόγους υγείας έχουν κριθεί κατάλληλοι ως Ιπτάμενοι υπό περιορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί υγειονομικής καταλληλότητας διατάξεις, και δεν είναι διαθέσιμοι για όλους τους τύπους αεροσκαφών. Για τις παραπάνω χαμηλές βαθμολογίες απαιτείται εμπεριστατωμένη αιτιολογία καθώς και η υποβολή εγγράφων στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύονται οι λόγοι της μειωμένης διαθεσιμότητας.
στ. Η βαθμολόγηση των σωματικών προσόντων γίνεται με αντικειμενικό τρόπο με βάση τη σωματική διάπλαση, τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα αποτελέσματα των ετησίων σωματικών δοκιμασιών. Ο τρόπος διενέργειας των ετησίων σωματικών δοκιμασιών και οι κλίμακες βαθμολογίας για την αξιολόγηση των σωματικών προσόντων καθορίζονται με διαταγές των Αρχηγών των Κλάδων οι οποίες εκδίδονται κατόπιν γνωμοδοτήσεως των οικείων Ανωτάτων Συμβουλίων.
3. Βαθμολογία κάτω του 60 καθώς και 90 και άνω σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο χρόνο που αναφέρεται η `Εκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης. Τα γεγονότα ή στοιχεία αυτά πρέπει να περιγράφονται στην `Εκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης.
4. Δυσμενής εγγραφή στα ηθικά προσόντα, καθώς και βαθμολογία κάτω του 80 στη κατάσταση υγείας, πρέπει να στηρίζεται σε έγγραφα στοιχεία.
5. Τα ελαττώματα πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στον ατομικό φάκελο του αξιωματικού και αναφέρονται στο χρόνο που καλύπτει η `Εκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης ή περιέρχονται στον αξιολογούντα μέσα στο χρόνο αυτό. Τα ελαττώματα δεν βαθμολογούνται αλλά περιγράφονται στην `Εκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης και ανάλογα με τη φύση τους επηρεάζουν δυσμενώς την εκτίμηση των λοιπών ουσιαστικών προσόντων και ιδιαίτερα των ηθικών και ψυχικών, του κύρους και του στρατιωτικού πνεύματος.
6. Η τελική εικόνα του αξιολογούμενου πρέπει υποχρεωτικά να περιγράφεται από τον αξιολογούντα, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα και την απόδοσή του κατά το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης.
7. Ο γνωματεύων υποχρεωτικά βαθμολογεί ή περιγράφει, αντίστοιχα, τα παρακάτω προσόντα:
α. Από τα σωματικά: την εμφάνιση και παράσταση
β. Από τα διανοητικά: τη νοημοσύνη και κρίση.
γ. Από τα ψυχικά: το θάρρος της γνώμης και τη πρωτοβουλία.
δ. Από τα διοικητικά: το κύρος.
ε. Από τα επαγγελματικά: την επαγγελματική κατάρτιση και το στρατιωτικό πνεύμα.
στ. Από τα ηθικά: την ανάληψη ευθυνών και την αξιοπρέπεια.
Για τα υπόλοιπα προσόντα ο γνωματεύων βαθμολογεί εφόσον έχει μορφώσει γνώμη. Σε κάθε περίπτωση βαθμολόγησης ή περιγραφικής αξιολόγησης από τον γνωματεύοντα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου αυτού.
8. Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής από τον αξιολογούμενο αξιωματικό (άρθρο 14 του παρόντος), το όργανο οριστικής αξιολόγησης που επιλαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος, βαθμολογεί ή περιγράφει, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, μόνο τα προσόντα εκείνα για τα οποία προσφεύγει ο αξιολογούμενος.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!