Άρθρο 9 - Έκθεση Αξιολόγησης

Άρθρο 9
Έκθεση Αξιολόγησης
1. Η `Εκθεση Αξιολόγησης συντάσσεται από τον αξιολογούντα αξιωματικό σε ένα και μοναδικό αντίτυπο, στο ειδικό έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα "Α" του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ο αξιολογούμενος υπηρέτησε υπό τις διαταγές του αξιολογούντα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατό ημερών.
2. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης διακρίνονται σε:
α. Τακτικές, οι οποίες συντάσσονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και πρέπει να υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση το αργότερο μέχρι την 20ή Ιανουαρίου του επομένου έτους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών που υποβάλλουν προσφυγή πρέπει να εξετάζονται από το όργανο οριστικής αξιολόγησης που επιλαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος και να υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση το αργότερο μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου.
β. `Εκτακτες, οι οποίες συντάσσονται όταν δίδεται σχετική διαταγή από τον Αρχηγό του αντιστοίχου Κλάδου ΕΔ ή τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ή όταν ο αξιολογούμενος ή ο αξιολογών μετατίθεται ή αποσπάται για διάστημα άνω των εκατό ημερών.
3. Εκθέσεις Αξιολόγησης και Σημειώματα Αξιολόγησης συντάσσονται για όλους τους αξιωματικούς, με εξαίρεση τους Αρχηγούς των ΓΕ και τους αποστρατευόμενους, από τους Διοικητές, Κυβερνήτες ή Διευθυντές, στους οποίους έχει δοθεί το δικαίωμα αυτό με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος. Επί των Εκθέσεων και Σημειωμάτων Αξιολόγησης γνωματεύει ο προϊστάμενος του αξιολογούντος. Οι αποστρατευόμενοι αξιωματικοί, πλην των Αρχηγών των ΓΕ, δεν συντάσσουν Εκθέσεις Αξιολόγησης και Σημειώματα Αξιολόγησης. Οι Εκθέσεις και τα Σημειώματα στη περίπτωση αυτή συντάσσονται από τον αξιολογούντα του αποστρατευομένου αξιωματικού.
4. Στην `Εκθεση Αξιολόγησης βαθμολογεί ή περιγράφει ο αξιολογών, ο γνωματεύων στις περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 7 του παρόντος, καθώς και το όργανο οριστικής αξιολόγησης όταν και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
5. `Οταν στον αξιολογούντα δεν δόθηκε η ευκαιρία να σχηματίσει αιτιολογημένη γνώμη για ένα ή περισσότερα προσόντα του αξιολογουμένου, συμπληρώνει την αντίστοιχη θέση βαθμολογίας στο έντυπο της Εκθέσεως Αξιολογήσεως με το γράμμα "χ".
6. `Οταν με βάση τα καθήκοντα τα οποία εκτελεί ο αξιολογούμενος δεν είναι δυνατόν να δοκιμασθεί σε κάποιο προσόν, η αντίστοιχη θέση βαθμολογίας στο έντυπο της Εκθέσεως Αξιολογήσεως συμπληρώνεται με τα γράμματα "ΔΕ" ("Δεν Εδοκιμάσθη").
7. `Οταν κάποιο προσόν δεν προσιδιάζει στό βαθμό ή στην ειδικότητα του αξιολογουμένου, η αντίστοιχη θέση βαθμολογίας στο έντυπο της Εκθέσεως Αξιολογήσεως συμπληρώνεται με τα γράμματα "ΔΙ" (Δεν Ισχύει).

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!