Άρθρο 10 - Σημείωμα Αξιολόγησης

Άρθρο 10
Σημείωμα Αξιολόγησης
1.   Το Σημείωμα Αξιολόγησης συντάσσεται από τον αξιολογούντα αξιωματικό σε ένα και μοναδικό αντίτυπο, στο ειδικό έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα "Β" του παρόντος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αξιολογούμενος υπηρέτησε υπό τις διαταγές του αξιολογούντα για χρονικό διάστημα μικρότερο των εκατό ημερών. Την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους δεν συντάσσονται Σημειώματα Αξιολόγησης.
2.   Στο Σημείωμα Αξιολόγησης ο αξιολογών και ο γνωματεύων βαθμολογούν ή περιγράφουν συνοπτικά εκείνα τα ουσιαστικά προσόντα για τα οποία μπόρεσαν να διαμορφώσουν γνώμη, επισημαίνοντας και τυχόν ελαττώματα.
3.   Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!