Άρθρο 11 - Έκθεση Πολεμικής Δράσης

 
Άρθρο 11
Έκθεση Πολεμικής Δράσης
1. Κατά τη διάρκεια των περιόδων που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, για κάθε αξιωματικό που μετέχει σε επιχειρήσεις συντάσσεται από τον αξιολογούντα μόνον `Εκθεση Πολεμικής Δράσης, σε ένα και μοναδικό αντίτυπο, στο ειδικό έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα "Γ" του παρόντος.
2.  Στις Εκθέσεις Πολεμικής Δράσης αναφέρονται με λεπτομέρειες:
α. Τα καθήκοντα τα οποία εξετέλεσε ο αξιωματικός.
β. Οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε, με λεπτομερή αναφορά περιοχών και ημερομηνιών.
γ. Η ικανότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων της μάχης και η συμμετοχή στην έκβαση της μάχης και στην επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού.
δ. Η συνολική απόδοση και ευψυχία του.
ε. Οι προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών που έχουν υποβληθεί, καθώς και οι ηθικές αμοιβές που έχουν απονεμηθεί.
στ. Κάθε άλλο στοιχείο ή γεγονός το οποίο είναι χρήσιμο για την εκτίμηση της απόδοσης του αξιωματικού κατά τις επιχειρήσεις.
3. Οι Εκθέσεις Πολεμικής Δράσης συντάσσονται στο τέλος κάθε επιχείρησης, ή όταν μετατίθεται ο αξιολογών ή ο αξιολογούμενος, ή όταν διατάσσεται από τον Αρχηγό τουξντιστοίχου Κλάδου ΕΔ ή τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και υποβάλλονται στα όργανα τα οποία με βάση τις διατάξεις του παρόντος τηρούν τους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών. Για το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την `Εκθεση Πολεμικης Δράσης δεν συντάσσεται `Εκθεση ή Σημείωμα Αξιολόγησης.
4. Σε περίπτωση που ο αξιολογών ή ο γνωματεύων φονευθεί ή βρίσκεται σε κατάσταση που δεν του επιτρέπει να προβεί σε αξιολόγηση, η `Εκθεση συντάσσεται από τον αξιωματικό που τοποθετείται στη θέση του αξιολογούντος ή του γωματεύοντος.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!