Άρθρο 12 - Ειδική Έκθεση Αποστρατείας

 
Άρθρο 12
Ειδική Έκθεση Αποστρατείας
1.   Οι Ειδικές Εκθέσεις Αποστρατείας που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 2439/96, συντάσσονται σε ένα και μοναδικό αντίτυπο στο ειδικό έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα "Δ" του παρόντος.
2.   Στην Ειδική `Εκθεση Αποστρατείας αναγράφονται από τον αξιολογούντα τα ουσιαστικά προσόντα στα οποία ο αξιολογούμενος παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις, περιγράφονται οι ελλείψεις αυτές και αιτιολογείται εμπεριστατωμένα η αναγκαιότητα παραπομπής εξ αυτού του λόγου του ζητήματος της περαιτέρω παραμονής του αξιολογούμενου στις `Ενοπλες Δυνάμεις ενώπιον των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων.
3.   Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος υποπίπτει σε σοβαρά παραπτώματα, περιγράφονται λεπτομερώς η φύση, το περιεχόμενο και οι ακριβείς συνθήκες τελέσεώς τους και αιτιολογείται εμπεριστατωμένα η αναγκαιότητα παραπομπής εξ αυτού του λόγου του ζητήματος της περαιτέρω παραμονής του αξιολογούμενου στις `Ενοπλες Δυνάμεις ενώπιον των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!