Άρθρο 13 - Γνωμάτευση

 
Άρθρο 13
Γνωμάτευση
1.   Επί των Εκθέσεων Αξιολόγησης, των Σημειωμάτων Αξιολόγησης, των Εκθέσεων Πολεμικής Δράσης, καθώς και επί των Ειδικών Εκθέσεων Αποστρατείας, γνωματεύει ο γνωματεύων εκτός εάν το Σημείωμα Αξιολόγησης καλύπτει χρονική περίοδο μικρότερη των πενήντα ημερών.
2.   Ο γνωματεύων υποχρεούται να ελέγχει:
α. Εάν τα περιγραφόμενα ελαττώματα προκύπτουν από επίσημα έγγραφα στοιχεία και αναφέρονται στο χρόνο που καλύπτει η Έκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης, ή περιήλθαν στον αξιολογούνται μέσα στο χρόνο αυτό.
β. Εάν βαθμολογία κάτω του 60 καθώς και 90 και άνω σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν, στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο χρόνο στον οποίο αναφέρεται η Έκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης, καθώς και εάν τα γεγονότα ή τα στοιχεία αυτά περιγράφονται στην Έκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης.
γ. Εάν οι δυσμενείς εγγραφές στα ηθικά προσόντα, καθώς και η βαθμολογία κάτω του 80 στη κατάσταση υγείας του αξιωματικού, στηρίζεται σε έγγραφα στοιχεία.
δ. Εάν έχουν τηρηθεί γενικά οι διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη των Εκθέσεων και των Σημειωμάτων Αξιολόγησης, των Εκθέσεων Πολεμικής Δράσης και των Ειδικών Εκθέσεων Αποστρατείας.
3.   Στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο γνωματεύων προβαίνει σε βαθμολόγηση ουσιαστικών προσόντων (άρθρο 7 παρ. 7), έχει τις υποχρεώσεις του αξιολογούντος.
4.   Μετά την γνωμάτευση, και επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου καθώς και του άρθρου 14, οι Εκθέσεις και τα Σημειώματα Αξιολόγησης και οι Εκθέσεις Πολεμικής Δράσης επιστρέφονται στον αξιολογούντα και υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου ΓΕ.
5.   Εάν ο γνωματεύων διαπιστώσει ότι κατά την αξιολόγηση δεν τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, ή κρίνει ότι ο αξιολογών προέβη σε μη αντικειμενική ή εσφαλμένη αξιολόγηση, ή εάν με τη βαθμολόγηση ενός ή περισσότερων ουσιαστικών προσόντων απ` αυτόν μεταβάλλεται η κλίμακα της βαθμολογίας του αξιολογουμένου (άρθρο 8 παρ. 13 Ν. 2439/96, άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος), τότε υποβάλλει υποχρεωτικά την Έκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης ή την Έκθεση Πολεμικής Δράσης στο κατά το άρθρο 6 παρ. 4 όργανο οριστικής αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το εάν θα προσφύγει ο αξιολογούμενος κατ` αυτών.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!