Άρθρο 14 - Ενημέρωση και διαδικασία προσφυγής του αξιολογουμένου

 
Άρθρο 14
Ενημέρωση και διαδικασία προσφυγής του αξιολογουμένου
1.   Η ενημέρωση του αξιολογουμένου επί του περιεχομένου της Έκθεσης ή του Σημειώματος Αξιολόγησης, της Έκθεσης Πολεμικής Δράσης και της Ειδικής Έκθεσης Αποστρατείας, είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική και γίνεται από τον αξιολογούντα μετά τη γνωμάτευση της Έκθεσης ή του Σημειώματος από τον γνωματεύοντα. Αποδεικνύεται με την υπογραφή του αξιολογουμένου στο κατάλληλο σημείο της Έκθεσης ή του Σημειώματος Αξιολόγησης, της Ειδικής Έκθεσης Αποστρατείας, ή της Έκθεσης Πολεμικής Δράσης. Το δικαίωμα του αξιολογουμένου ασκείται είτε με επιτόπια μελέτη είτε με τη λήψη αντιγράφου.
2.   Εάν ο αξιολογούμενος διαφωνεί με οποιοδήποτε στοιχείο της αξιολόγησής του, μπορεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της αξιολόγησής του να προσφύγει ιεραρχικά στο όργανο οριστικής αξιολόγησης του άρθρου 6 παρ. 4 του παρόντος, με αναφορά του η οποία υποβάλλεται μία και μοναδική φορά για κάθε Έκθεση ή Σημείωμα Αξιολόγησης ή Έκθεση Πολεμικής Δράσης και στην οποία αναφέρει με λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους προσβάλλει συγκεκριμένη βαθμολογία ή περιγραφή, ή άλλο συγκεκριμένο στοιχείο.
3.   Η προσφυγή του αξιολογουμένου, η Έκθεση ή το Σημείωμα Αξιολόγησης, ή η Έκθεση Πολεμικής Δράσης υποβάλλονται στον γνωματεύοντα ο οποίος υποβάλλει όλη την αλληλογραφία στο όργανο οριστικής αξιολόγησης του άρθρου 6 παρ. 4.
4.   Το όργανο οριστικής αξιολόγησης αξιολογεί οριστικά τον προσφεύγοντα για τα προσόντα ή τα στοιχεία για τα οποία αυτός έχει προσφύγει, σημειώνοντας την αξιολόγησή του επί της Εκθέσεως ή του Σημειώματος Αξιολόγησης, ή της Εκθέσεως Πολεμικής Δράσης, δύναται δε στα πλαίσια της εξέτασης της προσφυγής να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία με οποιονδήποτε κατά τη κρίση του πρόσφορο τρόπο.
5.   Η σχετική αλληλογραφία επιστρέφεται στον αξιολογούντα ο οποίος ενημερώνει τον αξιολογούμενο και στη συνέχεια την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου ΓΕ. Για την ενημέρωση του αξιολογουμένου και το δικαίωμα λήψης αντιγράφων, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1.
6.   Η διαδικασία της προσφυγής του αξιολογουμένου και της οριστικής αξιολόγησής του πρέπει να ολοκληρώνεται:
α. Για τις τακτικές Εκθέσεις Αξιολόγησης μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου κάθε έτους, για να είναι δυνατή η κρίση του αξιωματικού στις ετήσιες τακτικές κρίσεις.
β. Για τις έκτακτες Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα Σημειώματα Αξιολόγησης εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής.
γ. Για τις Εκθέσεις Πολεμικής Δράσης το ταχύτερο δυνατό.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!