Άρθρο 16 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 
Άρθρο 16
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει ενενήντα ημέρες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα Φύλλα Ποιότητος, οι Εκθέσεις ικανότητας, τα Σημειώματα Αποδόσεως, οι Εκθέσεις Πολεμικής Δράσεως και οι Ειδικές Εκθέσεις Αποστρατείας που περιλαμβάνονται στους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται το ΒΔ 19/70 (ΦΕΚ Α` 6), όπως αυτό ίσχυε μετά τις τροποποιήσεις του, καθώς και κάθε άλλη διάταξη με την οποία ρυθμίζεται οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα ατομικά έγγραφα των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Περιπτώσεις δυσμενών εγγραφών στις Εκθέσεις Ικανότητας, τα Σημειώματα Αποδόσεως και τις Εκθέσεις Πολεμικής Δράσεως, οι οποίες έχουν ήδη εξετασθεί με βάση τις διατάξεις του ΒΔ 19/70, όπως αυτό ίσχυε μετά τις τροποποιήσεις του, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς δυσμενώς κριθέντος αξιωματικού, δεν επανεξετάζονται σε καμία περίπτωση.
5. Αναφορές παραπόνων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΒΔ 19/70, καθώς και αναφορές δυσμενώς κριθέντων αξιωματικών της περιπτώσεως β` της παρ. 3 του άρθρου 6 του ΒΔ 19/70, όπως αυτό ίσχυε μετά τις τροποποιήσεις του, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του ΒΔ 19/70. ΕΔΕ οι οποίες έχουν διαταχθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ΒΔ 19/70 και βρίσκονται σε εξέλιξη, ολοκληρώνονται κανονικά και διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν όταν διατάχθηκε η διενέργειά τους.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, περ. β`, 4 και 5 του άρθρου 6 του ΒΔ 19/70, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την κατάργησή του, εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για όσους αξιωματικούς κρίνονται δυσμενώς και στο αιτιολογικό της δυσμενούς κρίσεώς τους περιλαμβάνονται στοιχεία από Εκθέσεις Ικανότητος και Σημειώματα Αποδόσεως που συνετάγησαν με βάση τις διατάξεις του Β.Δ. 19/1970 (ΦΕΚΑ` 6)
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνες αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΠ. - ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!