Αίτηση αποστρατείας-ανειλλημένες υποχρεώσεις, ΔΕΑ 1922/2013

Αριθμός Απόφασης : 1922/2013

TO

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'

Με μέλη τους Περικλή Γκότση, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ελένη Παπαδημητρίου και Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8 Μαρτίου 2013, με γραμματέα την Φωτεινή Ροζή, για να δικάσει την από 29 Οκτωβρίου 2010 (αριθμ. καταχ. ΑΚ), αίτηση,

του ……, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο του δικηγόρο ………., τον οποίο είχε διορίσει με συνυπογραφή στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης,

κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αγγελική Αναστοπούλου.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, οι πληρεξούσιοι των διαδίκων που παρέστησαν, δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 π,δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α'/10.7.2009) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213), ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση, και χωρίς ανάγνωση από την εισηγήτρια Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη της σχετικής εκθέσεώς της

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής :

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. 1113998/3-11-2010 ειδικό έντυπο), ζητείται η ακύρωση της Φ.414.3………..2010 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία δεν έγινε αποδεκτή η από ……2007 αίτηση αποστρατείας του αιτούντος, Υποπλοιάρχου Υγειονομικού Ιατρού.

2. Επειδή, το Δημόσιο, δια του από …….2013 υπομνήματός του προς το Δικαστήριο τούτο προβάλλει ότι η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα, ως απαράδεκτη, καθόσον ο αιτών τελεί ήδη σε αποστρατεία από …….2012 δυνάμει του από ……….2012 Π.Δ/τος (ΦΕΚ …./…….2012). Εξάλλου, ο αιτών με το από 23-12-2012 υπόμνημα του επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για τη συνέχιση της παρούσας δίκης, το οποίο συνίσταται ότι σε περίπτωση αποδοχής της κρινόμενης αίτησης θα διαφοροποιηθεί ο χρόνος αποστρατείας του με συνέπεια την αναδρομική τοιαύτη την 26-3-2007 και θα αρθούν οι συνέπειες της /…..2005 Διαταγής Υπαρχηγού του ΓΕΝ, με την οποία κηρύχθηκε λιποτάκτης, ενώ με το …./2007 παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Ναυτοδικείου Πειραιά διατάχτηκε η σύλληψη του. Ο λόγος αυτός του Ελληνικού Δημοσίου είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος, διότι ο αιτών έχει έννομο συμφέρον για τη συνέχιση της δίκης αυτής, εφόσον η τυχόν αποδοχή της κρινόμενης αίτησης θα μετριάσει το χρόνο κατά τον οποίο αυτός τελεί σε λιποταξία με τις εντεύθεν συνέπειες. Επίσης, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και ο δεύτερος λόγος του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τον οποίο η παρούσα δίκη είναι άνευ αντικειμένου, διότι λόγω της αποστρατείας του αιτούντος από ………2012 δεν ισχύει πλέον η προσβαλλόμενη πράξη και η τυχόν αποδοχή της κρινόμενης αίτησης θα οδηγούσε στο παράδοξο να αποστρατευτεί ο αιτών για δεύτερη φορά. Και τούτο διότι, κατά τα προαναφερόμενα η τυχόν αποδοχή της κρινόμενης αίτησης θα οδηγήσει σε προγενέστερο χρόνο το χρόνο αποστρατείας του αιτούντος, οπότε θα ισχύσει ο νέος χρόνος αποστρατείας αυτού.

3. Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α') «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α'), ορίζεται ότι: «1. Οι απόφοιτοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) αξιωματικοί αναλαμβάνουν από την ονομασία τους ως Ανθυπολοχαγών, Σημαιοφόρων ή Ανθυποσμηναγών υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) για χρόνο διπλάσιο των ετών φοίτησης τους, όπως αυτά καθορίζονται από τους Οργανισμούς των Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ ). 2   3. Αξιωματικοί που αποστέλλονται από την υπηρεσία τους στο εξωτερικό για εκπαίδευση για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για χρόνο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης, σε καμία, όμως, περίπτωση λιγότερο από δύο έτη. 4. …6. Αξιωματικοί που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για το εσωτερικό ή το εξωτερικό για χρόνο μεγαλύτερο των έξι μηνών αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για χρόνο διπλάσιο του χρόνου της άδειας και των τυχόν παρατάσεων αυτής. 7. Αξιωματικοί του υγειονομικού σώματος, που αποκτούν με μέριμνα της υπηρεσίας εξειδίκευση, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις Ε.Δ. για πέντε έτη. 8. …...16. Όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α'), υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα. Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ/τος 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α')· 17. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας». Επίσης, στις διατάξεις του άρθρου 34 του παραπάνω ν.δ/τος ορίζεται ότι: «1. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν εις αποστρατείας των μονίμων εν ενεργεία αξιωματικών ενεργουμένας συνεπεία των κάτωθι αιτιών: α) ...... β) ..... γ) ...... δ)            ε) Λόγω υποβολής αιτήσεως αποστρατείας ή παραιτήσεως, ως εις παραγράφους 4 έως 11 του παρόντος άρθρου. 2. ...... 3. Αι συνεπεία των αιτιών της παραγράφου 1 αποστρατείαι ενεργούνται δια Βασιλικού Διατάγματος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εντός μηνός αφ΄ ης: α) β) γ) δ) Εγένετο αποδεκτή η αίτησις αποστρατείας ή παραιτήσεως. 4. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, εάν συνεπλήρωσαν τον προς απόληψιν συντάξεως νενομισμένον χρόνον και εξεπλήρωσαν τας βάσει των κειμένων διατάξεων ανειλημμένος υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν αποστρατείας. 5. Εάν εξεπλήρωσαν μόνον τας ανειλλημένας υποχρεώσεις παραμονής των εις το Στράτευμα, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν παραιτήσεως 6. ... 7   8. 9. Εν καιρώ ειρήνης η αποδοχή της μεν αιτήσεως αποστρατείας είναι υποχρεωτική δια τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης δυναμένη να αναβληθεί επί τρίμηνον από της υποβολής της λόγω υπηρεσιακών αναγκών, της δε παραιτήσεως δυνητική. 10. Αίτησης αποστρατείας άπαξ υποβληθείσα δεν δύναται ν' ανακληθεί. Η υποβολή θεωρείται συντελεσθείσα από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως ........ Περαιτέρω, στο άρθρο 19 του ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α') ορίζεται ότι: «1. ...... 7. Οι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, που έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον συμπληρώνουν δεκαπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν να αποχωρούν με αίτησή τους και πριν από το όριο ηλικίας, θεμελιώνοντας δικαίωμα σύνταξης κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Η σύνταξη όμως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους προκειμένου για γυναίκες και του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας προκειμένου για άνδρες. Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 26 του π.δ. 166/2000 (ΦΕΚ 153 Α') «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, των διατάξεων που ισχύουν για την Απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» ορίζεται ότι: «1. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη: α) αν απομακρυνθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τις τάξεις του στρατού και έχει 25ετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία 15ετή πραγματική».

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο αιτών κατατάχτηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ( ΣΣΑΣ) στις …….1987 και το έτος 1999 μετέβη για μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ για έξι έτη. Όταν έφερε το βαθμό του Υποπλοιάρχου Υγειονομικού - Ιατρού υπέβαλε την από …..2005 αίτηση παραίτησης από το Πολεμικό Ναυτικό για προσωπικούς λόγους, χωρίς η αίτησή του αυτή να γίνει αποδεκτή. Ακολούθως, ο αιτών υπέβαλε την από …..2007 αναφορά του διευκρινίζοντας ότι η ως άνω αίτησή του (……-2005) αποτελούσε αίτηση αποστρατείας, δεσμευτική για τη διοίκηση, λόγω της συμπλήρωσης 17 ετών υπηρεσίας και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ζήτησε την ανάκληση της Φ.414.3/……-2005 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν είχε κάνει αποδεκτή την παραίτησή του ή την αποδοχή της νέας αίτησης αποστρατείας του, επικουρικά, εάν δεν ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση. Επί της νεότερης αυτής αναφοράς του αιτούντος εκδόθηκε το Φ.457.1/…..-2007 έγγραφο του Διευθυντή Β3 Κλάδου του Γ.Ε.Ν., με το οποίο δεν έγινε δεκτό το αίτημά του να ανακληθεί η προηγούμενη απορριπτική Φ.414.3/…..-2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ούτε έγινε δεκτή η νέα αίτηση αποστρατείας του. Κατά του εγγράφου αυτού ο αιτών άσκησε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο με την …./2010 απόφασή του την απέρριψε ως προς το μέρος που δεν έγινε δεκτό το αίτημά του να ανακληθεί η προηγούμενη πράξη της Διοίκησης (Φ.414.3/-2005 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας) λόγω του ότι το προσβληθέν ως άνω έγγραφο, ως προς το σημείο αυτό στερείτο εκτελεστότητας και την έκανε δεκτή ως προς το μέρος που αφορά στην άρνηση της Διοίκησης να αποδεχθεί τη νέα αίτηση (…..-2007) αποστρατείας του λόγω αναρμοδιότητας του εκδόντος οργάνου. Σε εκτέλεση της ακυρωτικής ως άνω απόφασης του Δικαστηρίου τούτου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε την από ….-2007 αίτηση αποστρατείας του αιτούντος με την ακόλουθη αιτιολογία, όπως αυτή προκύπτει από το Φ.457.1/……-2007 έγγραφο του Διευθυντή του Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το οποίο μνημονευόμενο στην προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής: «1. Στη συνέχεια της σχετικής (α) αιτήσεως - αναφοράς σας, με αίτημα την αποδοχή από τον κ. ΥΕΘΑ της νέας όπως τη χαρακτηρίζετε αίτησης αποστρατείας σας, κατ' επίκληση των αναφερομένων σε αυτή διατάξεων αναλόγων θεσμικών κειμένων, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 34 του σχετικού (β) ν.δ., οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί, εάν συμπληρώσουν τον προς απόληψη συντάξεως προβλεπόμενο χρόνο και εκπλήρωσαν παράλληλα κατά τα ισχύοντα, τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής των στο στράτευμα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, η αποδοχή της οποίας, σε περίοδο ειρήνης, κατά τα οριζόμενα της παρ. 9 ιδίου εν λόγω άρθρου και ν.δ., είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, β. Κατά τα οριζόμενα των συνδυασμένων διατάξεων των παρ. 5 και 9 ιδίου ως άνω άρθρου και ν.δ., εάν εξεπλήρωσαν μόνο τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής των στο στράτευμα, τότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση παραίτησης, η αποδοχή της οποίας, είναι δυνητική για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, γ. Ο χαρακτηρισμός της σχετικής (α) αναφοράς αποχώρησης σας από τo Πολεμικό Ναυτικό, ως αίτησης αποστρατείας, δεν χωρεί εν προκειμένω, διότι προσκρούει στα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 34 του σχετικού (β) ν.δ., επειδή δεν θεμελιώσατε τον προς απόληψη συντάξεως νενομισμένο χρόνο και δεν εκπληρώσατε τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής σας στο στράτευμα, δ. Η επίκληση από μέρους σας, ότι, η Διοίκηση θα πρέπει να αποδεχθεί την αίτηση αποστρατείας σας, καθ' όσον στο πρόσωπο σας ευρίσκει κατά την άποψή σας πεδίο εφαρμογής η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του σχετικού (γ), απ' όπου υπαγορεύεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης στους στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκ. 1992, εφόσον συμπληρώνουν δεκαπενταετή. πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και αποχωρούν με αίτησή τους, δεν ευσταθεί εν προκειμένω, καθ' όσον το εν λόγω δικαίωμα θεμελίωσης σύνταξης, παρασχέθηκε με ορισμένες προϋποθέσεις, (όπως π.χ. μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας κ.λπ.) και οπωσδήποτε δεν παρακάμπτει τις τυχόν υπάρχουσες κατά λοιπά υποχρεώσεις των στρατιωτικών έναντι της Υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, η περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας και όχι παραίτησης, προβλέπεται ευκρινώς μόνο με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 34 σχετικού (β) ν.δ., σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της 1α του άρθρου 26 του σχετικού (δ), που αφορούν στη συμπλήρωση του νενομισμένου χρόνου, για άμεση απόληψη συντάξεως, (ήτοι εικοσιπενταετής τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετής πραγματική), με παράλληλη εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων. 2. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η αίτησή σας, δεν ευρίσκει ερείσματα στην ισχύουσα νομοθεσία, το αίτημά σας κατά νόμο αβάσιμο, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί».

5. Επειδή, η ως άνω αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης δεν είναι νόμιμη. Και τούτο διότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 2084/1992 που προαναφέρθηκε και η οποία, ως ειδική («κατά παρέκκλιση») υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης και συνεπώς και αυτής του άρθρου 26 του π.δ. 160/2000 (παρ. 1α) ο αιτών, ο οποίος είχε συμπληρώσει δεκαπενταετή πραγματική υπηρεσία κατά το χρόνο της υποβολής της ένδικης αίτησης αποστρατείας (χρόνος κατάταξης στη ΣΣΑΣ ..-9-1987 και χρόνος υποβολής αίτησης αποστρατείας …-3-2007), είχε δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση αυτή, της οποίας η αποδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του ν.δ. 1400/1973 είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με δεδομένο ότι, κατά την παρ. 4 του αυτού άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973 και της αμέσως προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 2084/1992, ο αιτών είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την απόληψη σύνταξης χρόνο, ήτοι τη δεκαπενταετία. Εξάλλου, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που αναφέρεται στη μη εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων παραμονής στο στράτευμα από τον αιτούντα, τις οποίες, πάντως, η προσβαλλόμενη δεν αναφέρει, είναι αντίθετη προς τη ρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (κυρωτικός νόμος 1426/1984 ΦΕΚ 32Α - Μέρος II άρθρο 1) που προβλέπει το δικαίωμα του εργαζόμενου να κερδίζει τη ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα, διότι η ρύθμιση αυτή, που έχει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος) έχει την έννοια ότι απαγορεύεται να επιβληθεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης της εργασίας του, η υποχρέωση να εξακολουθήσει να ασκεί εργασία ή επάγγελμα στα οποία δεν επιθυμεί πλέον να παραμείνει (πρβλ. και ΣτΕ 1571/2010). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθούν όλα τα αντιθέτως προβαλλόμενα ως αβάσιμα, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, η οποία είναι πλέον υποχρεωμένη να αποδεχτεί την από -3-2007 αίτηση αποστρατείας του αιτούντος, εκδίδοντας σχετική πράξη με το περιεχόμενο αυτό. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου που κατατέθηκε στον αιτούντα και να επιβληθεί σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου η δικαστική του δαπάνη, που ανέρχεται σε 454 ευρώ (άρθρο 4, παρ. 1 περ. στ', ν. 702/1977,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 ν. 3659/2008, Φ.Ε.Κ. 77 Α77.5.2008, άρθρο 275, παρ. 1, Κ.Δ.Δ. -,ν. 2717/1999, Φ,Ε.Κ. 97 Α' και ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7.12.2007 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Φ.Ε.Κ. 2422/24.12.2007 Β').

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει τη Φ.414.3/….-2010 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για τη διενέργεια των νομίμων

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου που κατατέθηκε στον αιτούντα.

Επιβάλλει σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου τη δικαστική δαπάνη τους αιτούντος, που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (454) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 23 Μαίου 2013 και δημοσιεύτηκε στον αυτό τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 25 Ιουνίου 2013.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!